VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Regeneračné centrum SKALKA s.r.o.

pre spotrebiteľov

1. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa ako spotrebiteľa, vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej medzi poskytovateľom, ktorým je Regeneračné centrum Skalka s.r.o., so sídlom Hattalova 20, 94901 Nitra a objednávateľom (ďalej označovaným aj „zákazník“), ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, a to ohľadne poskytovania služieb, ktoré sú uvedené v ponuke poskytovateľa.

2. Kontaktné a identifikačné údaje poskytovateľa:

Regeneračné centrum Skalka s.r.o.

so sídlom: Hattalova 20, 94901 Nitra

IČO: 47 788 224

zapísaná v OR OS Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 37405/N

DIČ: 2024097053

IČ DPH:

Kontaktná osoba: Mgr. Diana Kluková

tel. kontakt: 0948090592

e-mail: info@rcskalka.sk

web: rcskalka.sk

3. Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

pobočka Nitra

Staničná 9, P.O. BOX 49A, 949 01 Nitra

2. Rozsah a druh poskytovaných služieb

1.         Poskytovateľ poskytuje zákazníkom nasledovné služby:

a) fyzioterapia a masáže

b) skupinové cvičenia

c) GYM

d) WELLNESS

2. Poskytovateľ poskytuje zákazníkom aj predaj produktov dodávaných partnermi poskytovateľa, ktoré si môže zákazník v prevádzke poskytovateľa zakúpiť.

3. Poskytovateľ poskytuje zákazníkom tiež službu zakúpenia darčekových poukážok a permanentiek. Darčekovú poukážku je možné uplatniť na využitie služieb v hodnote uvedenej na darčekovej poukážke. Permanentka oprávňuje jej držiteľa na služby poskytovateľa, pre ktoré je určená a v rozsahu služieb zodpovedajúcich hodnote permanentky.

3. Objednanie služieb na fyzioterapiu a masáže

1. Zákazník zadáva objednávku termínu a druhu požadovanej služby telefonicky na t.č. +421948090592 Pre objednanie termínu služby je potrebné, aby zákazník uviedol svoje meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

2.         Po zaregistrovaní telefonickej objednávky odošle poskytovateľ zákazníkovi potvrdzujúci e-mail o druhu a termíne objednanej služby. Rezervácia termínu je pre zákazníka záväzná.

3. 24 hodín pred rezervovaným termínom bude zákazníkovi zaslaná sms obsahujúca pripomenutie rezervovaného termínu a druhu služby.

4. Zákazník je oprávnený bezplatne zrušiť rezervovaný termín najneskôr 24 hodín pred rezervovaným termínom služby, a to telefonicky na telefónne číslo +421948090592. V prípade zrušenia termínu služby v čase kratšom ako 24 hodín pred termínom objednanej služby alebo v prípade nedostavenia sa na termín objednanej služby, je zákazník povinný zaplatiť za objednanú službu, s výnimkou prípadov, ak nemožnosť dostaviť sa na termín objednanej služby spočíva vo vážnej chorobe či zdravotných ťažkostiach zákazníka a dôvod svojej neprítomnosti poskytovateľovi preukáže.

4. Objednanie služieb na skupinové cvičenia

1. Zákazník zadáva objednávku termínu a druhu požadovanej služby na internetovej stránke poskytovateľa https://rcskalka.isportsystem.sk/

2. V prípade rezervácie termínu prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa, pred zadaním objednávky služby musí mať zákazník vytvorený svoj účet, do ktorého sa prihlasuje prihlasovacím menom a ním zvoleným heslom, prípadne sa môže prihlásiť cez svoj účet na Facebook alebo Google.

3.         Po prihlásení sa do svojho účtu na stránke poskytovateľa si zákazník zvolí požadovaný druh služby a termín. Príslušné políčko v objednávkovej tabuľke je označené bielou farbou v prípade, ak je zvolený termín voľný, červenou farbou v prípade, ak je zvolený termín už obsadený iným zákazníkom. Žltou farbou sú v tabuľke termínov vyznačené termíny prihláseného zákazníka.

4. Zákazník si rezervuje svoj termín na cvičenie podľa postupu uvedeného v článku 4.3. týchto podmienok. Prihlási sa na zvolené cvičenie alebo kurz (ktorý sa skladá z viacero cvičení 4-6-8 týždňový kurz, prípadne iný rozsah cvičení), obratom uhradí poplatok za cvičenie alebo kurz cez rezervačný systém a platobnú bránu a toto prihlásenie a okamžitá platba sú záväzné. Až po plnej úhrade poplatku má klient cvičenie alebo kurz rezervovaný.

5. Zákazník po označení požiadavky objednávky konkrétnej služby v konkrétny termín obdrží od poskytovateľa potvrdzujúci e-mail.

6. 24 hodín pred rezervovaným termínom bude zákazníkovi zaslaná sms obsahujúca pripomenutie rezervovaného termínu a druhu služby.

7. Zákazník je oprávnený bezplatne zrušiť rezervovaný termín najneskôr 6 hodín pred rezervovaným termínom služby, a to telefonicky na telefónne číslo +421948090592 alebo v rezervačnom systéme.

8. V prípade skupinového cvičenia, ktoré je súčasťou uceleného kurzu, na ktorý sa zákazník objednal, ak dôjde k zrušeniu termínu konkrétneho cvičenia (tréningu) zákazníkom najneskôr 6 hodín pred cvičením, poskytne poskytovateľ zákazníkovi náhradný termín cvičenia v lehote do skončenia príslušného kurzu. Pre vylúčenie pochybností je možné v jednom kurze takto nahradiť len 1 vymeškaný termín cvičenia (tréningu).

9. V prípade skupinového cvičenia, ktoré je súčasťou uceleného kurzu, na ktorý sa zákazník objednal, ak dôjde k zrušeniu termínu konkrétneho cvičenia (tréningu) zákazníkom v čase kratšom ako 6 hodín pred cvičením, považuje sa dané cvičenie (tréning) za absolvovaný zákazníkom a zákazník nemá nárok na náhradný termín cvičenia (tréningu).  

10. V prípade skupinového cvičenia    v termínoch o 7:00, 8:00 a/alebo 9:00 hod. ráno môže zákazník zrušiť termín konkrétneho cvičenia (tréningu) najneskôr do 21.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa (t.j. pondelkový termín cvičenia o 7:00, 8:00 a/alebo 9:00 hod. môže byť zrušený najneskôr v predchádzajúci piatok do 21:00 hod.). V prípade zachovania tejto lehoty na odhlásenie, poskytne poskytovateľ zákazníkovi náhradný termín cvičenia v lehote do skončenia príslušného kurzu. Pre vylúčenie pochybností je možné v jednom kurze takto nahradiť len 1 vymeškaný termín cvičenia (tréningu). V prípade nedodržania tejto lehoty nemá zákazník nárok na náhradný termín cvičenia (tréningu).

5. Objednanie služieb GYM

1. Zákazník zadáva objednávku termínu a druhu požadovanej služby telefonicky na t.č. +421948090592  alebo na internetovej stránke poskytovateľa https://rcskalka.isportsystem.sk/ Pre telefonické objednanie termínu služby je potrebné, aby zákazník uviedol svoje meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

2.         Po zaregistrovaní telefonickej objednávky odošle poskytovateľ zákazníkovi potvrdzujúci e-mail o druhu a termíne objednanej služby. Rezervácia termínu je pre zákazníka záväzná.

3. 24 hodín pred rezervovaným termínom bude zákazníkovi zaslaná sms obsahujúca pripomenutie rezervovaného termínu a druhu služby.

4. V prípade rezervácie termínu prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa, pred zadaním objednávky služby musí mať zákazník vytvorený svoj účet, do ktorého sa prihlasuje prihlasovacím menom a ním zvoleným heslom, prípadne sa môže prihlásiť cez svoj účet na Facebook alebo Google.

5.         Po prihlásení sa do svojho účtu na stránke poskytovateľa si zákazník zvolí požadovaný druh služby a termín. Príslušné políčko v objednávkovej tabuľke je označené bielou farbou v prípade, ak je zvolený termín voľný, červenou farbou v prípade, ak je zvolený termín už obsadený iným zákazníkom. Žltou farbou sú v tabuľke termínov vyznačené termíny prihláseného zákazníka.

6. Zákazník si rezervuje svoj termín na cvičenie podľa postupu uvedeného v týchto podmienkach. Prihlási sa na zvolené cvičenie alebo kurz (ktorý sa skladá z viacero cvičení 4-6-8 týždňový kurz – prípadne iný rozsah), obratom uhradí poplatok za cvičenie alebo kurz cez rezervačný systém a platobnú bránu a toto prihlásenie a okamžitá platba sú záväzné. Až po plnej úhrade poplatku má klient cvičenie alebo kurz rezervovaný.

7. Zákazník po označení požiadavky objednávky konkrétnej služby v konkrétny termín obdrží od poskytovateľa potvrdzujúci e-mail.

8. 24 hodín pred rezervovaným termínom bude zákazníkovi zaslaná sms obsahujúca pripomenutie rezervovaného termínu a druhu služby.

9. Zákazník je oprávnený bezplatne zrušiť rezervovaný termín najneskôr 6 hodín pred rezervovaným termínom služby, a to telefonicky na telefónne číslo +421948090592  alebo internetovej stránke poskytovateľa https://rcskalka.isportsystem.sk/

10. V prípade skupinového cvičenia, ktoré je súčasťou uceleného kurzu, na ktorý sa zákazník objednal, ak dôjde k zrušeniu termínu konkrétneho cvičenia (tréningu) zákazníkom najneskôr 6 hodín pred cvičením, poskytne poskytovateľ zákazníkovi náhradný termín cvičenia v lehote do skončenia príslušného kurzu. Pre vylúčenie pochybností je možné v jednom kurze takto nahradiť len 1 vymeškaný termín cvičenia (tréningu).

11. V prípade skupinového cvičenia, ktoré je súčasťou uceleného kurzu, na ktorý sa zákazník objednal, ak dôjde k zrušeniu termínu konkrétneho cvičenia (tréningu) zákazníkom v čase kratšom ako 6 hodín pred cvičením, považuje sa dané cvičenie (tréning) za absolvovaný zákazníkom a zákazník nemá nárok na náhradný termín cvičenia (tréningu).  

12. V prípade skupinového cvičenia    v termínoch o 7:00, 8:00 a/alebo 9:00 hod. ráno môže zákazník zrušiť termín konkrétneho cvičenia (tréningu) najneskôr do 21.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa (t.j. pondelkový termín cvičenia o 7:00, 8:00 a/alebo 9:00 hod. môže byť zrušený najneskôr v predchádzajúci piatok do 21:00 hod.). V prípade zachovania tejto lehoty na odhlásenie, poskytne poskytovateľ zákazníkovi náhradný termín cvičenia v lehote do skončenia príslušného kurzu. Pre vylúčenie pochybností je možné v jednom kurze takto nahradiť len 1 vymeškaný termín cvičenia (tréningu). V prípade nedodržania tejto lehoty nemá zákazník nárok na náhradný termín cvičenia (tréningu).

6. Objednanie služieb WELLNESS

1. Zákazník zadáva objednávku termínu a druhu požadovanej služby na internetovej stránke poskytovateľa https://rcskalka.isportsystem.sk/

2. V prípade rezervácie termínu prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa, pred zadaním objednávky služby musí mať zákazník vytvorený svoj účet, do ktorého sa prihlasuje prihlasovacím menom a ním zvoleným heslom, prípadne sa môže prihlásiť cez svoj účet na Facebook alebo Google.

3.         Po prihlásení sa do svojho účtu na stránke poskytovateľa si zákazník zvolí požadovaný druh služby a termín. Príslušné políčko v objednávkovej tabuľke je označené bielou farbou v prípade, ak je zvolený termín voľný, červenou farbou v prípade, ak je zvolený termín už obsadený iným zákazníkom. Žltou farbou sú v tabuľke termínov vyznačené termíny prihláseného zákazníka.

4. Zákazník si rezervuje termín vstupu do wellness vo vybranom čase, obratom uhradí poplatok za rezerváciu wellness cez rezervačný systém a platobnú bránu a toto prihlásenie a okamžitá platba sú záväzné. Až po plnej úhrade poplatku má klient termín vstupu do wellness rezervovaný.

5. Rezervovaný termín vstupu do wellness je pre zákazníka záväzný a nie je možné ho zrušiť.

7. Práva a povinnosti poskytovateľa

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť zákazníkovi službu riadne a včas, v prevádzkových priestoroch poskytovateľa (Regeneračné centrum Skalka, Levická 18, 94901 Nitra).

2. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy o poskytnutí služieb odstúpiť v prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov nie je možné zákazníkovi službu poskytnúť (najmä zdravotná nespôsobilosť zákazníka na poskytnutie požadovanej služby).

8. Práva a povinnosti zákazníka

1. Zákazník je najmä povinný:

– dostaviť sa na absolvovanie služby v termíne, ktorý si rezervoval v zmysle týchto podmienok,

– dodržiavať prevádzkový poriadok poskytovateľa

– riadiť sa pokynmi trénerov a poskytovateľom poverených osôb

–  nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa.

9. Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zákazník je povinný zaplatiť poskytovateľov cenu za poskytnutie služby uvedenú v cenníku poskytovateľa.

2. Zákazník je povinný zaplatiť cenu za poskytnutie služby

a) v hotovosti,

b) platobnou kartou cez terminál

3. Zákazník môže za poskytnuté služby zaplatiť aj predložením darčekovej poukážky alebo permanentky a poskytovateľ vykoná zúčtovanie ceny za poskytnutie služby zákazníkovi z takto predloženej darčekovej poukážky alebo permanentky.

4. Poskytovateľ poskytuje možnosť zakúpenia permanentky v rozsahu troch (3), piatich (5) alebo 10 (desiatich) vstupov na fyzioterapiu, masáž, skupinové cvičenie alebo 10 (desať) vstupovú permanentku na tréning v GYMe, poukážku na diagnostiku pohybového aparátu u fyzioterapeuta alebo diagnostiku u trénera.

10. Zodpovednosť za vady poskytnutej služby

1. Zákazník je oprávnený uplatniť si u poskytovateľa vady služby (ďalej len „reklamácia“), a to bez zbytočného odkladu po zistení vád služby.

2. Zákazník môže vzniesť reklamáciu buď telefonicky na tel.č. +421948090592 alebo emailom na e-mail poskytovateľa info@rcskalka.sk, prípadne písomne na adresu sídla poskytovateľa.

3. Zákazník je povinný v reklamácii uviesť podrobný popis skutočností a okolností, ktoré sa pri poskytovaní služby vyskytli a ktoré reklamuje a tieto aj preukázať.

4. Poskytovateľ potvrdí prijatie reklamácie a vydá zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie služby v primeranej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia poskytovateľovi. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané zákazníkovi písomne alebo e-mailom.

5. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma zákazník právo odstúpiť od zmluvy a bude mu vrátená zaplatená suma za reklamovanú službu.

6. Zákazník má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@rcskalka.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva.

Ak poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh môže zákazník podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Zákazník môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na commission.europa.eu.

8. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len zákazník ako spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

9. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi zákazníkom a poskytovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od zákazníka požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je poskytovateľ. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa poskytovateľ označuje ako prevádzkovateľ a zákazník sa označuje ako dotknutá osoba. Kontaktné a identifikačné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v článku 1.3. týchto obchodných podmienok.

2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

4. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

5. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.

6. Účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie služieb a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke služieb sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné poskytnutie služieb (v rozsahu uvádzanom za účelom telefonickej rezervácie termínu a/alebo vytvorenia zákazníckeho konta na prihlásenie na služby), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť. Prevádzkovateľ môže zasielať newslettre na e-mailové adresy zákazníkov, obsahujúce informácie o novinkách, akciách, ponukách poskytovateľa.

7. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

8. Príjemcovia osobných údajov sú výlučne len osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom či inom zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, výlučne v súvislosti s poskytovaním služieb zákazníkovi.

9. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

10. Za podmienok stanovených v Zákone máte

– právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

– právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

– právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

– právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

– právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

– právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. 1.2 týchto podmienok.

– právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

11. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä prostredníctvom hesiel na prístup do počítačov, opatrením počítačov antivírovými programami a pravidelným zálohovaním údajov na externom disku. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

12. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

13. S týmito podmienkami súhlasíte vytvorením zákazníckeho konta na prihlasovanie do služieb prevádzkovateľa a potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

14. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

12. Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 7.7.2023 Akákoľvek zmena všeobecných obchodných podmienok je pre zákazníka záväzná dňom zverejnenia aktualizovaného znenia obchodných podmienok na internetovej stránke poskytovateľa.

2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa, predovšetkým zák.č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zák.č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák.č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zák.č.22/2004 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, zák.č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zák.č.394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti.

3. Zákazník oboznámenie s obchodnými podmienkami potvrdzuje vytvorením zákazníckeho účtu za účelom objednávania služieb od poskytovateľa.

Scroll to Top