Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je poskytovateľ. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa poskytovateľ označuje ako prevádzkovateľ a zákazník sa označuje ako dotknutá osoba. Kontaktné a identifikačné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v článku 1.3. týchto obchodných podmienok.

2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

4. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

5. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.

6. Účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie služieb a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke služieb sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné poskytnutie služieb (v rozsahu uvádzanom za účelom telefonickej rezervácie termínu a/alebo vytvorenia zákazníckeho konta na prihlásenie na služby), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť. Prevádzkovateľ môže zasielať newslettre na e-mailové adresy zákazníkov, obsahujúce informácie o novinkách, akciách, ponukách poskytovateľa.

7. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

8. Príjemcovia osobných údajov sú výlučne len osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom či inom zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, výlučne v súvislosti s poskytovaním služieb zákazníkovi.

9. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

10. Za podmienok stanovených v Zákone máte

– právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

– právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

– právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

– právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

– právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

– právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. 1.2 týchto podmienok.

– právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

11. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä prostredníctvom hesiel na prístup do počítačov, opatrením počítačov antivírovými programami a pravidelným zálohovaním údajov na externom disku. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

12. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

13. S týmito podmienkami súhlasíte vytvorením zákazníckeho konta na prihlasovanie do služieb prevádzkovateľa a potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

14. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Scroll to Top